Lofoten

Hamnøy Hut | Study I, Lofoten, Norway, 2017