Lofoten

Reflection | Study I, Somewhere in Lofoten, Norway, 2017